معاونت درمان

معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

08 آذر 1402 چهارشنبه
cat icon

مدیریت بیمه، تعرفه و استاندارد

cat icon

مدیریت حوادث و پدافند غیرعامل

cat icon

مدیریت پرستاری

cat icon

مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

cat icon

مدیریت نظارت و اعتباربخشی